Informator "Za życiem"

 

                Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Informatorem „Za Życiem”, które sporządziło Ministerstwo Zdrowia.

Z jego treści , dowiedzą się Państwo m.in. jakie przysługują prawa, badania i rodzaje wsparcia zdrowotnego i socjalnego rodzinom,

w których przyszły na świat dzieci z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalna chorobą zagrażającą życiu.

 

Określone jest także jaki lekarz może wystawić zaświadczenie pozwalające skorzystać z pomocy opisanej w Ustawie „Za życiem”.

 

Poza tym tematem informatora jest:

*kim jest asystent rodziny i formy pomocy przez niego realizowane

*rodzaje wsparcia dla dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością

*komu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000zł

*o dofinansowaniu ze środków PFRON

* o Karcie Dużej Rodziny

 

Treść Informatora  „Za  Życiem” znajdziecie Państwo tutaj:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/informator-za-zyciem-2/

 

Zaświadczenie lekarskie potrzebne do skorzystania z pomocy określonej w Ustawie „Za życiem”, które może wystawić m.in. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej dostępne jest na stronie NFZ w zakładce :  

 „Dla pacjenta” , a dalej w „Zaopatrzenie w wyroby medyczne”.

 

Druk zaświadczenia lekarskiego:

http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/12570/

 

Przedstawiamy Państwu także art.18 Ustawy „ Za Życiem”, który umożliwia lekarzom wystawić zlecenie m.in. na ilość pieluch, cewników , której rzeczywiście potrzebuje rodzina z dziećmi z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

 

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek

USTAWA

z dnia 4 listopada 2016 r.

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Art. 18. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 47 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.”;