Zasady funkcjonowania Przedszkola i Żłobka od 25 maja 2020

 

Szanowni Rodzice!


w związku z planowanym wznowieniem działalności opiekuńczej Przedszkola i Żłobka BARTEK z dniem 25.05.2020 r. zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z załączonymi poniżej dokumentami:


1.Polityka bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Przedszkolu Specjalnym „Bartek” i Żłobku "Bartek" w Poznaniu
2.Oświadczenia rodziców

 

Liczba miejsc organizacyjnych ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS jest ograniczona.


Jednocześnie informujemy, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola w terminie późniejszym niż 25 maja, należy o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki.


Informujemy, że podczas funkcjonowania przedszkola /żłobka w warunkach reżimu sanitarnego istnieje możliwość przyprowadzenia dziecka wyłącznie do godziny 8:15.

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO „BARTEK” i Żłobka "Bartek"

podczas otwarcia Przedszkola  Żłobka w trakcie trwania pandemii COVID 19


Z dniem 24 maja 2020 roku wprowadza się następujące procedury:


Organizacja pracy placówki:


* Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8.15, później następować będzie dezynfekcja całej szatni i przestrzeni, w której przebywają rodzice.


* Odbiór dzieci od godziny 12.00 do 15.15, wcześniejsze odbiory przed wyznaczoną godziną wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z opiekunem telefonicznie lub osobiście.


* Przyprowadzanie i odbiór dzieci wyłącznie przez rodziców dziecka: Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Dezynfekcja rąk również w rękawiczkach !!!


 * Rezygnujemy z wprowadzania obcych osób do placówki, które pracują w innych żłobkach i przedszkolach.
*  Rezygnujemy z teatrzyków, warsztatów z udziałem rodziców, rytmiki i innych dodatkowych atrakcji do czasu ustania pandemii.


* Kontakt rodziców ze specjalistami oraz z dyrekcją: mailowy i telefoniczny. Spotkania po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny. Podczas wizyty rodzice będą zobowiązani do założenia rękawiczek jednorazowych i maseczki zakrywającej usta i nos.

 


Procedura organizacji pracy podczas dnia w przedszkolu:


* Po przyjściu dziecka do przedszkola wyznaczony opiekun zmierzy dziecku temperaturę oraz odnotuje jej wysokość w specjalnym zeszycie.


* W salach może przebywać maksymalnie określona liczba dzieci, nie więcej niż 10 w grupie pod opieką opiekunów – związane jest to z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego : Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w Sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.


* Z sali zabaw zostaną usunięte pluszowe zabawki i inne zabawki, które trudne są do codziennej dezynfekcji.


* Sale będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę.


* Na specjalnie przygotowanym protokole będą dokumentowane wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, toalet, pomieszczeń do przygotowania posiłków itd. Czynności te będą wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.


* Dzieci będą wychodzić do ogrodu w swoich grupach. Grupy nie będą łączyć się podczas pobytu na świeżym powietrzu. Dzieci nie będą wychodzić na spacery poza teren przedszkola.


* Kadra będzie zaopatrzona w maseczki/przyłbice, rękawice jednorazowe oraz fartuchy ochronne. Kadra będzie korzystała z ww. produktów podczas zabiegów higienicznych (fartuchy będą używane wg potrzeby).


* Wszelkie czynności związane z przygotowaniem i nakładaniem posiłków wykonywane będą w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach jednorazowych.
Wszelkie powierzchni w kuchni zostaną zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.


* Dzieci na terenie przedszkola korzystają wyłącznie z ręczników papierowych.

 


Procedura przekazania i odbierania dzieci:


* Zgodnie z zaleceniami GIS rodzice powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do opiekunów wynoszący 2m. W miarę możliwości prosimy o przekazywaniu opiekunom dzieci bezdotykowo, chodzące starsze dzieci zachęcajmy do samodzielnego przemieszczania się do swojego opiekuna pod nadzorem rodzica.


* Przy przyjęciu będzie mierzona temperatura dziecku i rodzicowi.
Temperatura będzie mierzona bezdotykowym termometrem przy odbiorze dziecka oraz przed wyjściem do domu.


* Wchodząc do przedszkola rodzice /opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla dzieci). Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką oraz noszenia rękawiczek podczas pobytu w przedszkolu.
Pobyt rodziców w przedszkolu ograniczamy do niezbędnego minimum czasowego.


* Dzieci do przedszkola są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.


* Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.


* Dzieci do przedszkola nie zabierają żadnych zabawek itp.


* Na terenie przedszkola nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby ( prosimy o nieprzyprowadzanie rodzeństwa oraz osób postronnych).


* Kontakt rodziców z opiekunami ograniczamy do minimum. Wszelkie informacje będą przekazywane przy odbiorze w sposób krótki (informacje o drzemkach, jedzeniu, załatwianiu się, nastroju). Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z opiekunami pod nr. telefonu 61 877 13 11 wew. 223,224 i numerem telefonu komórkowego w celu omówienia spraw dotyczących dzieci.


* Rodzice są bezwzględnie zobowiązani do natychmiastowego odbierania telefonów z przedszkola.


* Do przedszkola wpuszczane będą bezwzględnie tylko dzieci zdrowe, bez objawów przeziębienia np. kataru, kaszlu, złego samopoczucia, zmęczenia, braku apetytu, wysypki, przekrwionych oczu, bólu brzucha, biegunki, wysypki, temperatury powyżej 37°C

 


Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu przedszkola w tym zachorowania na COVID 19


* Do placówki mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.


* W przedszkolu zostało wydzielone miejsce służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe takie jak: katar, kaszel, złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypki, przekrwionych oczu, bólu brzucha, biegunki, wysypki, temperatury 37 °C.


* Niezwłocznie po zaobserwowaniu niepokojących objawów rodzice zostaną niezwłocznie o tym poinformowani telefonicznie i wezwani do odbioru dziecka. Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych pod opieką jednej osoby z kadry przedszkola ubranej w kombinezon ochronny oraz maseczkę i rękawiczki. Rodzice muszą odebrać dziecko w czasie nie dłuższym niż 45 minut od momentu zawiadomienia. Rodzice są zobligowani do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie Stacji Epidemiologicznej oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.
* W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u dziecka lub pracownika przedszkole i żłobek zostanie całościowo zdezynfekowane.


* Rodzic wyraża zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zakażenia.

 


Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego:


Oświadczam, że moje dziecko (imię i nazwisko dziecka)……………………………………………………………………………
jest zdrowe oraz nikt z domowników nie jest chory i nie przebywa na kwarantannie z powodu COVID 19. Zapoznałem się z zasadami sanitarno-higienicznymi w placówce i z pełna odpowiedzialnością pozostawiam dziecko pod opieką przedszkola mając świadomość możliwości zarażenia się dziecka COVID 19 w placówce.


………………………………………………………………………………………………
Data, czytelny podpis

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO „BARTEK”/ ŻŁOBKA BARTEK W POZNANIU

 

Zapoznałem się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii COVID 19 obowiązujące w przedszkolu/żłobku, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.


Jestem świadomy możliwości zarażenie się mojego dziecka, mnie, moich domowników, pracowników przedszkola i innych dzieci w przedszkolu różnymi chorobami, w tym COVID-19. Jestem świadomy, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę i niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wszystkich przebywających w przedszkolu, jak również ich rodzin.


Zrzekam się wszelkich roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem mnie, moich domowników, jak też mojego dziecka COVID-19.


Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do placówki, dowożeniem i odbieraniem go do/z wskazanej placówki jest po mojej stronie.                                      Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenie zarażenia COVID-19 mojego dziecka w związku z czynnościami wskazanymi w zdaniu poprzednim.


Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dziecku przed przyjęciem i w trakcie pobytu w Przedszkolu/Żłobku może być dokonywany pomiar temperatury.


Zostałem poinformowany, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery i wycieczki podczas pobytu w przedszkolu.


Przyjmuję do wiadomości , że podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przeze mnie – Rodzica – maseczki ochronnej i rękawiczek / dezynfekcja rąk.


W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka / osoby z Kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic / opiekun dziecka oraz stosowne służby o organy.


Zobowiązuję się stosować do poleceń personelu i dyrekcji przedszkola pod rygorem odmowy przyjęcia mojego dziecka pod opiekę w przypadku zagrożenia zarażeniem COVID-19 przez którąkolwiek z osób przebywających na terenie przedszkola.
Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny / osoby w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję przedszkola.


Pouczenie
¹Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 6. Przepisy § 1 […] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie[…]


………………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)